Мэдээ, мэдээлэл

Танилцуулга

Танилцуулга

by Choikhand Janchivlamdan -
Number of replies: 0

intro

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын E-LEARNINGFCY.COM цахим сургалтын систем

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын болон харъяа байгууллагуудын ажилтнуудыг чадваржуулах зайны сургалтын систем юм. Энэхүү системийг системийг нээлттэй эхийн MOODLE сургалтын менежментийн систем дээр суурилан хөгжүүлж байна. MOODLE системийг манай улсад их дээд, сургуулиуд бакалаврын дараахь боловсролын системд авч ашиглахаас гадна төрөл бүрийн зайны сургалтын чиглэл, практикт өргөнөөр нэвтэрч байна. ГБХЗХГ-ын ажилтан албан хаагчдад зориулсан E-LEARNINGFCY.COM цахим сургалтын системийг хөгжүүлэгчид, системийн администратораас сургалтанд оролцогч багш нар, менежер, суралцагч, зааварлагч ангиллын оролцогчдод зориулсан системийг үр дүнтэй ашиглах зааварчилгаа, хичээл бүхий teach.e-learningfcy.com  блог мэдээллийн цахим хуудсыг ажиллуулж эхэллээ. Эндээс Та бүхэн боловсролын шинэлэг арга зүй, ур чадварыг эзэмших хэрэгтэй мэдээллийг авна гэдэгт итгэлтэй байна. 

ТА БҮХНИЙ НИЙГЭМД АВЧРАХ ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ БҮХЭНД ТҮГЭХ БОЛТУГАЙ. 

ГБХЗХГ-ын харьяа Сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв
18

Танилцуулга

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн газрын харьяа Сургалт, Судалгаа Мэдээллийн төв нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.4 дэх заалт, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны “Хүүхдийн эрхийн болон Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 231 дүгээр тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны “Сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв”-ийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай 164 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн 8 хүний орон тоотой байгуулагдсан. Тус төв нь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, харьяалах яам, агентлагийг нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангах, салбарын хүний нөөц, нийгмийн ажилтныг мэргэшлүүлэх, чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

Эрхэм зорилго

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийж харьяалах яам, агентлагийг  нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангах, олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн боловсруулсан сургалтын шаталсан хөтөлбөр, нэгдсэн арга зүйгээр салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулахад оршино.

Алсын хараа

Салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан шинэлэг, чанартай сургалт, хөтөлбөр арга зүйгээр боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэх сургалт, эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн байгууллага болно.

Үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Төв нь үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, хүний эрхэд суурилсан, ёс зүйг эрхэмлэгч, ил тод, удирдах арга барил шударга, тодорхой, нэгдмэл зорилготой, бүтээлч, шинийг санаачлагч, инновацийг нэвтрүүлэгч, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх зарчмыг баримтална

Байгууллагын үнэт зүйлс

Мэдлэг

Хандлага

Чанар

Хамтын ажиллагаа

Хариуцлага, ёс суртахуун

Бүтээлч сэтгэлгээ

Үйл ажиллагааны чиглэл

Сургалт

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар үүрэг хүлээгчид болон нийгмийн ажилтныг мэргэшүүлэх, чадавхжуулах сургалтын шаталсан модуль, хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулж, сургалтыг зохион байгуулах; 

Судалгаа

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрхийн хэрэгжилт, тогтолцоо, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний чанар хүртээмж, хүн амын хөгжлийн бодлогын асуудлаар суурь судалгаа болон чанарын судалгаа хийж дүгнэлт зөвлөмж гаргах;

Мэдээлэл

Салбарын судалгааны болон статистик тоон мэдээллийн сан бүрдүүлж, харьяалах төрийн захиргааны байгууллага болон төрийн бус байгууллагыг нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангах.

Хүний нөөц

С.Болорцэцэг- Сургалт, судалгаа мэдээллийн төвийн захирал

Г.Ойнбаяр - Сургалт, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлан ажилтан

О.Ганболд - Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын бодлогын судалгаа шинжилгээ хариуцсан ажилтан

Г.Ариунчимэг - Гэр бүлийн боловсрол дэмжих үйлчилгээний хөтөлбөр, арга зүй хариуцсан ажилтан

О.Сэлэнгэ - Хүүхдийн хөгжил хамгааллын, үйлчилгээний хөтөлбөр арга зүй хариуцсан ажилтан 

Э.Энхцэцэг - Программ хангамж, мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан

С.Зулцэцэг - Гэр бүл, залуучуудын бодлогын судалгаа шинжилгээ хариуцсан ажилтан

О.Мөнхням - Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ, амьдрах ухааны боловсрол арга зүй хариуцсан ажилтан 

Холбоо барих:

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Сургалт Судалгаа Мэдээллийн төв

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо

Төрийн өмчийн 11-р байр, 2 давхар

Утас: +976 62-263097

Цахим шуудан:ssmt@fcy.gov.mn

Цахим хуудас:www.fcy.gov.mn